Czasopismo

„Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog” to czasopismo naukowe Wschodniosłowiańskiego Koła Naukowego przy Instytucie Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest nową propozycją wydawniczą adresowaną do młodych naukowców (również obcokrajowców), którzy zainteresowani są specyfiką współczesnego spojrzenia na historię, ewolucję myśli społecznej, obecną kondycję polityczno-ekonomiczną, a także na rozwój sztuki, literatur i języków w państwach wschodniosłowiańskich. W czasopiśmie publikowane są artykuły dotyczące szeroko rozumianej przestrzeni kulturowej (w wymiarze materialnym i duchowym), widzianej z perspektywy młodego pokolenia humanistów. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę takich obszarów badawczych jak: literaturoznawstwo, komparatystyka literacko-kulturowa oraz językoznawstwo.

„Eastern Slavonic Cultures – Aspects and Dialog” is a scientific journal established  by The Scientific Circle of Eastern Slavonic Culture at the Institute of Russian Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. It is a new series of publications for promising scientists (not only from Poland) who are interested in the specificity of modern interpretation of history, the evolution of social thought and the current political and economic conditions. Furthermore, those who are concerned with the development of arts, literature and languages in Eastern Slavonic countries will undoubtedly find the journal a significant position on the publishing market.  The journal provides its readers with papers on the widely understood cultural space (in its material and spiritual dimensions alike) perceived by young researchers. „Eastern Slavonic Cultures – Aspects and Dialog” explores a wide range of research areas, such as: literature studies, comparativistics and linguistics.

Redaktor naczelny (Main editor): dr hab., Wawrzyniec Popiel-Machnicki, prof. UAM (Poznań)
Redaktor naukowy (Research editor): dr Mateusz Jaworski (Poznań)

Kolegium Redakcyjne (Editorial Board)

Dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz, prof. UAM (Poznań)

Dr hab. Krzysztof Kusal, prof. UWr (Wrocław)

prof. Natália Muránska, (Nitra)

Dr hab. Joanna Orzechowska, UWM (Olsztyn)

Dr hab. Anna Paszkiewicz, prof. UWr (Wrocław)

Dr hab. Michał Sarnowski, prof. UWr (Wrocław)

Dr hab. Andrzej Sitarski, prof. UAM (Poznań)

prof. Irina Zacharczuk, (Rivne)

Kontakt (Contact):

Redakcja „Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog”

Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAMCollegium Novum
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
e-mail: wkn@amu.edu.pl

Nazwa wydawcy: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM

ISSN: 2391-470X

Tom I

Tom II

Tom III

Tom IV

Tom V

Tom VI

Tom VII

Tom VIII

Tom IX