Sekcja Komparatystyki Literacko-Kulturowej

Prowadzący:

dr Alicja Brus

mgr Mateusz Jaworski

 

Cele:

  • analiza dzieł literatury rosyjskiej w szeroko rozumianym kontekście kulturowym
  • pogłębianie wiedzy na temat zjawisk kształtujących specyfikę duchowości rosyjskiej
  • kształtowanie umiejętności interpretacji tendencji rozwojowych różnorodnych przejawów życia intelektualnego w Rosji w oparciu o metodologie badań literaturoznawczych
  • wypracowanie kompetencji umożliwiających samodzielne formułowanie sądów i twórczy udział w dyskusji

Kontakt:

matjaw@amu.edu.pl